Καταστατικό

Μπορείτε να διαβάσετε το καταστατικό του Συλλόγου όπως αναγράφετε δίπλα ή να το κατεβάσετε σε μορφή PDF πατώντας στο παρακάτω κουμπί.

 
 

Άρθρο 1: Ίδρυση, Επωνυμία, Έδρα

Ιδρύεται στην Κύπρο Επιστημονικός-Επαγγελματικός Σύλλογος με την επωνυμία «ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ», με έδρα τη Λεμεσό.

Άρθρο 2: Σκοποί του Συλλόγου

Οι σκοποί του Συλλόγου είναι:

1. Η προστασία των οικονομικών, κοινωνικών, επαγγελματικών, και επιστημονικών δικαιωμάτων και συμφερόντων των επαγγελματιών ψυχολόγων στην Κύπρο.

2. Η επιδίωξη να διαμορφωθεί ένα θεσμικό πλαίσιο που να διασφαλίζει ένα υψηλού επιπέδου έργο από τους ψυχολόγους και έλεγχο όσον εξ' αυτών λειτουργούν ως φορείς υπηρεσιών ψυχικής υγείας, με γνώμονα το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου και του κλάδου στην Κύπρο.

Η λήψη όλων των νόμιμων μέτρων για άμεση αναστολή της ισχύς του υπάρχοντος νόμου που προνοεί για την εγγραφή επαγγελματιών ψυχολόγων (Ν.68(Ι)/96), με σκοπό την τροποποίησή του κατά τρόπο που να καθίσταται δυνατή η κατοχή άδειας επαγγελματία ψυχολόγου δύο επιπέδων ως ακολούθως:

(Ι) Άδεια Επαγγελματία Ψυχολόγου άνευ ειδικότητος, η οποία να εξασφαλίζεται σε όσους κατέχουν πτυχίο ψυχολογίας προερχόμενο από πρόγραμμα ακαδημαϊκά αναγνωρισμένο ως πανεπιστημιακού επιπέδου από την αρμόδια αρχή της χώρας στην οποία διεξήχθη.

(ΙΙ) Άδεια Επαγγελματία Ψυχολόγου με ειδικότητα, η οποία να εξασφαλίζεται (α) σε όσους κατέχουν πτυχίο ψυχολογίας ακαδημαϊκά αναγνωρισμένο ως πανεπιστημιακός τίτλος από την αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσής του, και τίτλο ειδίκευσης σε κλάδο της εφαρμοσμένης ψυχολογίας, αποκτούμενο σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα διάρκειας τουλάχιστον δύο ακαδημαϊκών ετών, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκά ως μεταπτυχιακό προσόν από την αρμόδια αρχή της χώρας στην οποία διεξήχθη, είτε (β) σε όσους κατέχουν προσόν το οποίο αποκτήθηκε στα πλαίσια συνεχούς προγράμματος σπουδών τουλάχιστον πενταετούς διάρκειας, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκά ως μεταπτυχιακό προσόν από την αρμόδια αρχή της χώρας στην οποία διεξήχθη.

Νοείται ότι ανεξάρτητα από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο (ΙΙα) και (ΙΙβ), η άδεια επαγγελματία ψυχολόγου με ειδικότητα αποκτάται μόνο στις περιπτώσεις που το μεταπτυχιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει εποπτευόμενη πρακτική άσκηση χιλίων τουλάχιστον ωρών. Νοείται ότι σε μεταγενέστερο στάδιο οι προϋποθέσεις που αφορούν στα ακαδημαϊκά προσόντα που οδηγούν στην εξασφάλιση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος σε ορισμένες ειδικότητες, δύναται να αυξηθούν προκειμένου να εναρμονιστούν με το ενιαίο σύστημα προσόντων ειδικών ψυχολόγων που ενδεχομένως τεθεί σε ισχύ στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Η λήψη όλων των νόμιμων μέτρων για τροποποίηση του νόμου που προνοεί για την εγγραφή επαγγελματιών ψυχολόγων (Ν.68(Ι)/96), ώστε να προσδιορίζεται το πλαίσιο άσκησης επαγγελματικών καθηκόντων με τρόπο που να διασφαλίζονται στο μέγιστο βαθμό τα εξής:

(Ι) Σαφής διαχωρισμός επαγγελματικών καθηκόντων ανάμεσα σε Ειδικούς και μη Ειδικούς Επαγγελματίες Ψυχολόγους.

(ΙΙ) Σαφής διαχωρισμός επαγγελματικών καθηκόντων ανάμεσα στις Ειδικότητες εφαρμοσμένης Ψυχολογίας.

5. Η προστασία, η διεκδίκηση και η υπεράσπιση, ενώπιον της Κυπριακής Κοινωνίας, της Κυπριακής Πολιτείας και της Κυπριακής Δικαιοσύνης, των οικονομικών, κοινωνικών, επαγγελματικών και επιστημονικών δικαιωμάτων και συμφερόντων των επαγγελματιών ψυχολόγων από τη δράση και συμπεριφορά όλων όσων αντιποιούνται το επάγγελμα του ψυχολόγου.

6. Η εκπρόσωπηση των ψυχολόγων στα όργανα σχεδιασμού της πολιτικής που άπτεται του επαγγέλματος του ψυχολόγου και της επιστήμης της ψυχολογίας.

7. Η συσσωμάτωση των ψυχολόγων, η συνεργασία, η αλληλεγγύη και η διεκδίκηση θέσεων εργασίας και μισθολογικής αναβάθμισης.

8. Η ανάδειξη, η στήριξη και η προστασία του επαγγελματικού έργου, του λόγου και του ερευνητικού έργου των ψυχολόγων και η ανάπτυξη της επιστήμης της Ψυχολογίας. Η ουσιαστική και γόνιμη παρέμβαση των ψυχολόγων ως επιστημόνων σε χώρους της ζώσας κοινωνικής πραγματικότητας.

9. Η κατοχύρωση του πολίτη ως προς τις μεθόδους και τη δεοντολογία των ψυχολόγων με στόχο να μην κλονίζεται η εμπιστοσύνη του κοινωνικού συνόλου προς την επαγγελματική ομάδα των ψυχολόγων.

10. Η επιδίωξη για διαφύλαξη υψηλού επιπέδου προγραμμάτων σπουδών στα ακαδημαϊκά αναγνωρισμένα Τμήματα Ψυχολογίας της Ημεδαπής, καθώς και των ομοταγών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Αλλοδαπής, τα οποία και μόνον οδηγούν σε θεμελίωση δικαιώματος για την άσκηση του επαγγέλματος του ψυχολόγου.

11. Η προάσπιση των δημοκρατικών ελευθεριών και των δικαιωμάτων των ψυχολόγων, που απορρέουν από το Σύνταγμα και τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, ειδικώς σε ό,τι αναφέρεται στην Παιδεία, την Υγεία, τα δικαιώματα και την προσωπικότητα των πολιτών.

12. Η προάσπιση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου, σε όλες τις μορφές και τις εκφάνσεις της, η προαγωγή της πολιτιστικής δημιουργίας, και η προστασία του περιβάλλοντος.

13. Η ίδρυση και η λειτουργία Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, Επιστημονικού-Επαγγελματικού Συλλόγου Ψυχολόγων, και η επιδίωξη από την έναρξη λειτουργίας του Νομικού Προσώπου, να μην ιδρύονται άλλα επιστημονικά-επαγγελματικά σωματεία ψυχολόγων. Μέλη του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, Επιστημονικού-Επαγγελματικού Συλλόγου Ψυχολόγων να εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι ψυχολόγοι που κατέχουν Άδεια Άσκησης του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Κύπρο. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, Επιστημονικός-Επαγγελματικός Συλλόγος Ψυχολόγων, να μελετά και να προτείνει προς την πολιτεία τροποποιήσεις και βελτιώσεις όπου και όποτε απαιτούνται στο εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσίο για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Κύπρο. Οι βασικές αρμοδιότητες του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου να είναι:

α) Να συντάξει Παγκύπριο Μητρώο Επαγγελματιών Ψυχολόγων. 
β) Να ασκεί εποπτεία στον κλάδο, με βάση κώδικα δεοντολογίας. Να εξετάζει πειθαρχικά παραπτώματα και να επιβάλει επαγγελματικές κυρώσεις στους παραβάτες. 
γ) Να γνωμοδοτεί σε θέματα που άπτονται της επιστήμης της Ψυχολογίας και να παρέχει έγκυρη πληροφόρηση στους ψυχολόγους για τα επαγγελματικά τους δικαιώματα και υποχρεώσεις. 
δ) Να λειτουργεί συμβουλευτικά προς την Πολιτεία σε θέματα που άπτονται της επιστήμης της Ψυχολογίας και του επαγγέλματος του ψυχολόγου συμμετέχοντας στα αρμόδια όργανα σχεδιασμού της αντίστοιχης πολιτικής. 
ε) Να εκπροσωπεί τους ψυχολόγους απέναντι στην Πολιτεία, τους φορείς και όπου αλλού αυτό απαιτείται. 
στ) Να προάγει τα αιτήματα του κλάδου και να εξασφαλίζει τα συνδικαλιστικά δικαιώματα των μελών του. 
ζ) Να εποπτεύει τη διαρκή επαγγελματική κατάρτιση των ψυχολόγων, καθώς και να εγγυάται την άσκηση των φοιτητών ψυχολογίας. 
η) Να ιδρύσει Ινστιτούτο Μελετών και Εκπαίδευσης, παρέχοντας πληροφόρηση κα εκπαίδευση σε θέματα που άπτονται της Ψυχολογίας. 
θ) Να προχωρήσει σε εκδόσεις απαραίτητες για τον κλάδο και στην σύνταξη και κυκλοφορία εντύπων για την ανταλλαγή επιστημονικών και συνδικαλιστικών απόψεων. 
ι) Να δημιουργεί και να αναπτύσσει σχέσεις συνεργασίας και να προάγει τον επιστημονικό διάλογο με άλλους φορείς, στην Κύπρο και στο Εξωτερικό. 

Άρθρο 3: Στόχοι και Μέσα για την επίτευξη των σκοπών

Η εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και μεταξύ άλλων:

1. Με την εγγραφή στον Σύλλογο μόνο όσων κατέχουν πτυχίο ή μεταπτυχιακά προσόντα στην επιστήμη της Ψυχολογίας, τα οποία σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον υπ΄ αριθμό 3 καταστατικό σκοπό του Συλλόγου θα μπορούν να οδηγήσουν σε κατοχή άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου. Νοείται ότι όταν και εφόσον επιτευχθεί η τροποποίηση του νόμου με τρόπο που να ικανοποιούνται οι καταστατικοί σκοποί υπ' αριθμό 3 και 4, η εγγραφή στον Σύλλογο θα αφορά πλέον όλους όσους κατέχουν Άδεια Άσκησης του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Κύπρο.

2. Με την προαγωγή, προάσπιση και εξέλιξη των δικαιωμάτων των ψυχολόγων, και την προστασία και θεσμική κατοχύρωση των δραστηριοτήτων που εντάσσονται στο πλαίσιο αποκλειστικών καθηκόντων του επαγγελματία ψυχολόγου.

3. Με τη διεκδίκηση της τροποποίησης του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου περί επαγγελματιών ψυχολόγων, ώστε να κατοχυρώνει επαγγελματικά τους κατόχους αναγνωρισμένων πτυχίων και μεταπτυχιακών στην επιστήμη της Ψυχολογίας κατά τρόπο που να διασφαλίζονται τα δικαιώματα του κλάδου παράλληλα με ένα υψηλό επίπεδο προσφερομένων προς την κοινωνία υπηρεσιών.

4. Με την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας και αλληλεγγύης με διεθνείς ενώσεις και οργανώσεις που εκπροσωπούν ψυχολόγους σε επιστημονικό και επαγγελματικό επίπεδο, και ειδικότερα με την εγγραφή του Συλλόγου στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Επιστημονικών-Επαγγελματικών Συλλόγων Ψυχολογίας καθώς και σε αντίστοιχους διεθνείς οργανισμούς.

5. Με την συνεργασία και επικοινωνία με φορείς άλλων επιστημονικών κλάδων, στην Κύπρο και στο Εξωτερικό, για θέματα που άπτονται του επαγγέλματος του Ψυχολόγου και της επιστήμης της Ψυχολογίας.

6. Με την χρησιμοποίηση κάθε νόμιμου μέσου (μελέτες, διαλέξεις, ημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια, εκδόσεις κ.λ.π.) που θα αποβλέπει στην εξύψωση της στάθμης του επιστημονικού και επαγγελματικού δυναμικού του κλάδου των ψυχολόγων, καθώς και στην υπεύθυνη και συστηματική πληροφόρηση του κλάδου και της Κοινωνίας για κάθε θέμα που αφορά στο επάγγελμα του Ψυχολόγου και την επιστήμη της Ψυχολογίας.

7. Με δραστηριότητες μέσω διαδικτυακών προγραμμάτων και καθιέρωση ιστοσελίδας που να εξυπηρετούν τους σκοπούς του Συλλόγου.

8. Με τη συνειδητή συμμετοχή των μελών του Συλλόγου σε εκδηλώσεις, οργανώσεις και γενικότερα με την ενεργό υποστήριξη κάθε κίνησης και ιδέας που εξυπηρετούν τους σκοπούς του Συλλόγου.

9. Με τη συνεργασία με υπάρχουσες επιστημονικές εταιρείες κέντρα, ιδρύματα και με τη συμβολή στην ίδρυση και λειτουργία αντίστοιχων νέων φορέων με σκοπό την παροχή ψυχολογικών υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών εκπαίδευσης σε αντικείμενα της επιστήμης της Ψυχολογίας καθώς και υπηρεσιών εποπτείας ψυχολογικού έργου.

10. Με τη διεκδίκηση από την Πολιτεία επίλυσης οικονομικών θεμάτων και θεμάτων που άπτονται της έμμεσης και άμεσης φορολόγησης, κατά θετική αντιστοιχία με άλλους επιστήμονες-επαγγελματίες.

11. Με την ανάληψη πρωτοβουλίας για υπογραφή και εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων εργασίας, και προγραμματικών συμφωνιών με εργοδοτικές οργανώσεις.

Άρθρο 4: Μέλη του Συλλόγου

1. Τα μέλη του Συλλόγου είναι: Τακτικά, Συνδεόμενα και Επίτιμα

2. Τακτικά μέλη μπορούν να είναι Κύπριοι πολίτες, ή πολίτες άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή αλλοδαποί σύζυγοι Κυπρίων πολιτών, ή αλλοδαποί σύζυγοι πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατέχουν πτυχίο ψυχολογίας ή πτυχίο ψυχολογίας και πρόσθετα μεταπτυχιακά προσόντα στην επιστήμη της Ψυχολογίας, ακαδημαϊκά αναγνωρισμένα ως σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από αρμόδια Αρχή της χώρας προέλευσής τους είτε από αρμόδια Αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας. Νοείται ότι όταν και εφόσον επιτευχθεί η τροποποίηση του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου (Ν68(Ι)/96) κατά τρόπο που να ικανοποιούνται οι καταστατικοί σκοποί υπ' αριθμό 3 και 4, η βασική πρόνοια για εγγραφή στον Σύλλογο θα αναφέρεται πλέον στους κατόχους Άδειας Άσκησης του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Κύπρο.

3. Συνδεόμενα μέλη μπορούν να είναι άτομα που κατά την υποβολή της αίτησής τους για εγγραφή στο Σύλλογο φοιτούν σε πτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα ακαδημαϊκά αναγνωρισμένα ως σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από την αρμόδια αρχής της χώρας προέλευσής τους, είτε από αρμόδια Αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας.

4. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση των 3/4 των μελών που απαρτίζουν τη Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, Κύπριοι ή αλλοδαποί διακεκριμένοι επιστήμονες, οι οποίοι έχουν να επιδείξουν σημαντικό έργο στον τομέα της Ψυχολογίας και των Γραμμάτων. Τα επίτιμα μέλη δεν λαμβάνουν αύξοντα αριθμό στο Μητρώο Μελών του Συλλόγου, δεν υποχρεούνται σε καταβολή δικαιώματος εγγραφής και συνδρομών, δεν ψηφίζουν, ούτε και εκλέγονται στα όργανα του Συλλόγου.

Άρθρο 5: Διαδικασία Εγγραφής Μελών

1. Η ιδιότητα του Τακτικού ή Συνδεόμενου μέλους του Συλλόγου αποκτάται με ειδική έντυπη ενυπόγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία εξετάζεται στην πρώτη μετά την υποβολή της Τακτική ή προς τούτο Έκτακτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει το δικαίωμα εξέτασης των αιτήσεων σε αρμόδια Επιτροπή, η οποία κατονομάζεται ως Επιτροπή Εγγραφής, η οποία συστήνεται για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο, και η οποία απαρτίζεται τουλάχιστο στα 2/3 από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο υπόλοιπο από Τακτικά, ταμειακώς ενήμερα μέλη του Συλλόγου.

2. Η ειδική έντυπη αίτηση περιλαμβάνει ενδείξεις για να αναγραφούν συγκεκριμένα στοιχεία ως ακολούθως:

(α) Επώνυμο, όνομα και όνομα πατρός, ταχυδρομική διεύθυνση αλληλογραφίας, και εάν υπάρχουν, αριθμοί τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
(β) Τίτλος Βασικών Πανεπιστημιακών Σπουδών στην Ψυχολογία ή οι Τίτλοι Πανεπιστημιακών Σπουδών 
(γ) Πράξη Αναγνώρισης ή έγγραφο που να εκδόθηκε από αρμόδιο όργανο για σκοπούς πιστοποίησης της ισοτιμίας και αντιστοιχίας των σπουδών. 
(δ) Άδειες Ασκήσεως Επαγγέλματος 
(ε) Πανεπιστήμιο, Σχολή, Τμήμα και έτος σπουδών για αιτητές που επιθυμούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του Συνδεόμενου μέλους. 

3. Στην αίτηση δηλώνεται ιδιοχείρως από τον αιτητή (α) ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του καταστατικού του Συλλόγου, (β) ότι τα στοιχεία που αναφέρει στην αίτηση είναι ακριβή, και (γ) ότι συμφωνεί με τη δήλωση ότι δεν έχει καταδικασθεί τα τελευταία πέντε χρόνια για αδίκημα το οποίο ενέχει ηθική αισχρότητα ή έλλειψη τιμιότητας και δεν έχει παραβιάσει τον Κώδικα Δεοντολογίας, του Περί Εγγραφής Επαγγελματιών Ψυχολόγων Νόμου κατά τρόπο που να του στερείται δια παντός ή κατά την παρούσα περίοδο το δικαίωμα κατοχής άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του Ψυχολόγου.

4. Στην αίτηση συνάπτεται επικυρωμένο από Δημόσια Αρχή, αντίγραφο έκαστου πιστοποιητικού αναφέρεται στα σημεία 1(β),(γ), και (δ) του παρόντος Άρθρου. Στις αιτήσεις όσων επιθυμούν την απόκτηση της ιδιότητας του Συνδεόμενου μέλους συνάπτεται πιστοποιητικό εγγραφής στο οποίο αναγράφονται πέραν των αναγκαίων για σκοπούς ταυτοποίησης στοιχείων, το Πανεπιστήμιο, η Σχολή, το Τμήμα, το Πρόγραμμα, και το έτος σπουδών του αιτητή.

5. Κάθε στοιχείο που κατατίθεται στο Σύλλογο, κατά τα ανωτέρω, με σκοπό να αποκτηθεί η ιδιότητα του Τακτικού ή Συνδεόμενου Μέλους φυλάσσεται στο Αρχείο του Συλλόγου και χρησιμοποιείται ως ιδιοκτησία του Συλλόγου σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες του παρόντος καταστατικού.

6. Μαζί με την αίτηση, και προκειμένου να εξετασθεί αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Επιτροπή Εγγραφής, κατατίθεται και το ποσό της εισφοράς εγγραφής και εκδίδεται απόδειξη. Το ύψος του ποσού της εισφοράς εγγραφής ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και δυνατό να διαφοροποιείται ανάμεσα στα Τακτικά και Συνδεόμενα Μέλη. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης το ποσό της εισφοράς εγγραφής δεν επιστρέφεται και ο Σύλλογος ενημερώνει γραπτώς χωρίς να υποχρεούται να αναφέρει τους λόγους απόρριψης τον αιτητή. Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης το ποσό αυτό θα λογίζεται ως δικαίωμα εγγραφής.

7. Αιτήσεις (α) που δεν συνοδεύονται από ολόκληρο ή τμήμα του προβλεπόμενου ποσού της εισφοράς εγγραφής, (β) που είναι ανεπαρκώς συμπληρωμένες, (γ) στις οποίες δεν συνάπτονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά, (δ) στις οποίες τα συναπτόμεντα δικαιολογητικά δεν είναι πιστοποιημένα όπως προβλέπεται από τα ανωτέρω, θεωρούνται ως εκκρεμούσες αιτήσεις για περίοδο τριών μηνών από την ημερομηνία ειδοποίησης του αιτητή για το καθεστώς της αίτησής του. Με την εκπνοή της περιόδου των τριών μηνών και σε περίπτωση που ο αιτητής εντωμεταξύ δεν προσκομίσε τα στοιχεία που υπολείπονται, η αίτηση θεωρείται ως μη γενόμενη. Το ποσό της εγγραφής στις περιπτώσεις που καταβλήθηκε δεν επιστρέφεται.

8. Όταν εγκριθεί η αίτηση κάποιου ως τακτικό ή συνδεόμενο μέλος, καταγράφεται στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και η εγγραφή καταχωρείται στο Μητρώο Τακτικών Μελών του Συνδέσμου ή στο Μητρώο Συνδεόμενων Μελών αντίστοιχα, λαμβάνοντας αύξοντα αριθμό. Με ειδική έντυπη επιστολή ενημερώνεται ο αιτών για την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και καλείται να αποστείλει στον Σύλλογο την ετήσια συνδρομή του τρέχοντος έτος και τρεις φωτογραφίες προκειμένου να εκδωθεί το Πιστοποιητικό Μέλους και η Ταυτότητα Μέλους.

9. Η ημερομηνία καταγραφής στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της έγκρισης της αιτήσης εγγραφής κάθε αιτητή αποτελεί και την επίσημη ημερομηνία εγγραφής του στον Σύλλογο. Σε περίπτωση που ανατεθεί η εξέταση των αιτήσεων στην Επιτροπή Εγγραφής, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο σημείο 1 του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή οφείλει να κοινοποιήσει τις αποφάσεις της στο Διοικητικό Συμβούλιο στην επόμενη Τακτική Συνεδρία ή στην εκτάκτως συγκαλούμενη για τον σκοπό αυτό Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου.

10. Εκτός από τις προϋποθέσεις εγγραφής που αναφέρονται ανωτέρω, θα πρέπει το αιτούμενο για εγγραφή στο Σύλλογο άτομο να μην έχει καταδικαστεί τα τελευταία πέντε χρόνια για αδίκημα το οποίο ενέχει ηθική αισχρότητα ή έλλειψη τιμιότητας, και να μην του έχει επιβληθεί από το Πειθαρχικό Συμβούλιο -που αναφέρεται στον Περί Εγγραφής Επαγγελματιών Ψυχολόγων Νόμων- ποινή διαγραφής του ονόματός του από το Μητρώο, ή αναστολή της άδειας άσκησης του επαγγέλματος του ψυχολόγου για χρονική περίοδο που να συμπίπτει με την κατάθεση αίτησης για εγγραφή στο Σύλλογο.

11. Αν η αίτηση απορριφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή την αρμόδια Επιτροπή, ο αιτητής δικαιούται να απευθυνθεί εκ νέου για επανεξέταση της αίτησής του, προσκομίζοντας ωστόσο καινούργια στοιχεία και καταβάλλοντας εκ νέου το πόσο που ορίζεται για την εξέταση αίτησης εγγραφής μέλους.

12. Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει από τον Σύλλογο μετά από έγγραφη δήλωση του προς το Διοικητικό Συμβούλιο, εφ΄ όσον είναι ταμειακώς ενήμερο. Σε περίπτωση επανεγγραφής υποχρεούται να καταβάλει όλες τις οικονομικές επιβαρύνσεις για το διαρρεύσαν χρονικό διάστημα, εκτός εάν αποφασιστεί διαφορετικά από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 6: Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Μελών

1. Όλα τα μέλη του Συλλόγου έχουν την υποχρέωση να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, του Δεοντολογικού Κώδικα και να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

2. Όλα τα μέλη του Συλλόγου οφείλουν να εκπληρώνουν εγκαίρως τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, για να καθίσταται δυνατή η εύρυθμη λειτουργία του Συλλόγου.

3. Τα Τακτικά μέλη του Συλλόγου, που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και ορίζονται ως ταμειακώς ενήμερα μέλη, έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

(α) Να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, στους Τομείς Μελέτης και στις Επιτροπές του Συλλόγου. 
(β) Να παρακολουθούν και να ελέγχουν το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου και των άλλων οργάνων Διοίκησης του Συλλόγου. 
(γ) Να παίρνουν τον λόγο στις συνεδριάσεις των οργάνων Διοίκησης του Συλλόγου, να εκφέρουν απόψεις, να προτείνουν θέματα για συζήτηση ή δράση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Να λαμβάνουν τον λόγο, να εκφέρουν απόψεις, να προτείνουν θέματα για συζήτηση ή δράση και να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις για την λήψη αποφάσεων σε κάθε ζήτημα που εισάγεται για ψηφοφορία. 
(δ) Να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Συλλόγου. 
(ε) Να προτείνουν ο,τιδήποτε κρίνουν ότι βοηθά τον Σύλλογο στην επίτευξη των σκοπών του. 
(στ) Να κατέχουν Πιστοποιητικό Μέλους και Ταυτότητα Μέλους του Συλλόγου. 

4. Τα ταμειακώς ενήμερα Συνδεόμενα μέλη έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα Τακτικά μέλη με εξαίρεση των δικαιωμάτων (α) να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις, (β) να εκλέγουν και (γ) να εκλέγονται στα όργανα του Συλλόγου. Δικαιούνται, αφού προταθούν από Τακτικά μέλη, να εκλέγονται σε Επιτροπές που θα συστηθούν με αντικείμενο τα φοιτητικά και εκπαιδευτικά ζητήματα ή άλλη φύσεως ζητήματα που κρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σκόπιμη η συμμετοχή Συνδεόμενου Μέλους.

5. Κάθε μέλος, για να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα, υποχρεούται να έχει εξοφλήσει κάθε οικονομική οφειλή προς τον Σύλλογο και την συνδρομή του τρέχοντος έτους εξ ολοκλήρου.

6. Τα μέλη οφείλουν να ενημερώσουν το Διοικητικό Συμβούλιο σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσης αλληλογραφίας τους.

Άρθρο 7: Οικονομικές υποχρεώσεις των Μελών

Οι οικονομικές υποχρεώσεις τών μελών είναι:

1. Η εισφορά εγγραφής, η οποία, έως αλλαγής από Τακτική Γενική Συνέλευση, ορίζεται στο ποσό τών δέκα (10) λιρών Κύπρου, τόσο για τα Τακτικά όσο και για τα Συνδεόμενα Μέλη.

2. Η ετήσια συνδρομή, η οποία, έως αλλαγής από Τακτική Γενική Συνέλευση, ορίζεται στο ποσό των είκοσι (20) λιρών Κύπρου για τα Τακτικά μέλη και των δέκα (10) για τα Συνδεόμενα μέλη, καταβάλλεται το αργότερο πριν τη λήξη του πρώτου εξαμήνου κάθε ημερολογιακού έτους.

3. Οι έκτακτες εισφορές που αποφασίζονται από Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση και σε καμμία περίπτωση δεν υπερβαίνουν την ετήσια συνδρομή, για το σύνολο του ημερολογιακού έτους. Η έκτακτη εισφορά έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα, όπως και οι ετήσιες συνδρομές, για όλα τα μέλη.

4. Ταμειακώς ενήμερα μέλη ορίζονται όσα έχουν εξοφλήσει και το τρέχον έτος.

5. Η εισφορά εγγραφής και η πρώτη ετήσια συνδρομή καταβάλλονται στο ολόκληρο, για το τρέχον έτος που πραγματοποιήθηκε η εγγραφή στο Μητρώο Μελών, ανεξαρτήτως τού διαρρεύσαντος από την αρχή του έτους χρόνου.

Άρθρο 8: Πειθαρχικές Κυρώσεις

1. Μέλος διαγράφεται από το Μητρώο Μελών του Συλλόγου, εάν υπάρχει σοβαρός λόγος και το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο διαγράφει οριστικά με απόφασή του κάθε μέλος που οφείλει ετήσιες συνδρομές άνω των τριών ετών, δύο μήνες μετά την ειδοποίηση του μέλους με συστημένη επιστολή, εάν, παρά την ειδοποίηση, δεν εξοφλήσει το οφειλόμενο ποσό. Σε περίπτωση επανεγγραφής στον Σύλλογο, το μέλος οφείλει να εξοφλήσει και τις παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές.

3. Η επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων σε περιπτώσεις παραβιάσεων του Κώδικα Δεοντολογίας του Συλλόγου καθορίζονται από εσωτερικό κανονισμό, που θα ψηφιστεί κατά τη διάρκεια της θητείας του πρώτου αιρετού Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου και σύμφωνα με τον οποίο θα ορίζονται το περιεχόμενο του Κώδικα Δεοντολογία του Συλλόγου και η διαδικασία εξέτασης και επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων.

Άρθρο 9: Δομή, Λειτουργία και Όργανα του Συλλόγου

Ο σύλλογος έχει τα εξής όργανα:

1. Την Γενική Συνέλευση: Τακτική και Έκτακτη
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο
3. Την εξελεγκτική Επιτροπή

Άρθρο 10: Σύνθεση και συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκύπριου Συλλόγου Ψυχολόγων είναι εννιαμελές (9), και τα μέλη του εκλέγονται από τα ταμειακώς ενήμερα μέλη κάθε δύο (2) χρόνια. Εκτός από τα εννέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται τουλάχιστο και τρεις επιλαχόντες.

2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητική και άμισθη, αρχίζει από την επομένη των αρχαιρεσιών και λήγει με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Τα μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου διακρίνονται, σε: (α) Μέλη τού Προεδρείου του Διοικητικού Συμβουλίου, και (β) σε μέλη που, εφ' όσον το επιθυμούν, είναι δυνατόν να ορισθούν και να εκλεγούν ως Υπεύθυνοι Τομέων του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Τα μέλη του Προεδρείου του Διοικητικού Συμβουλίου είναι: 
(α) ο Πρόεδρος, 
(β) ο Αντιπρόεδρος, 
(γ) ο Γενικός Γραμματέας,
(δ) ο Ειδικός Γραμματέας, και 
(ε) ο Ταμίας.

5. Οι Υπεύθυνοι Τομέων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι: 
(α) Νομικών και Άσκησης Επαγγέλματος, 
(β) Τύπου, Εκδόσεων και Τεκμηρίωσης, 
(γ) Φοιτητών και Εκπαίδευσης, 
(δ) Περιφερειακής Οργάνωσης.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο που έχει εκλεγεί συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση στα γραφεία τού Συλλόγου ή όπου αλλού ορισθεί, με την φροντίδα του πρώτου σε σειρά ψήφων εκλεχθέντα Συμβούλου, το δεύτερο μετά την ημερομηνία των εκλογών Σάββατο και ώρα 10η πρωϊνή, με σκοπό να συγκροτηθεί σε Σώμα και να γίνει η κατανομή των θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκλογή μέλους γίνεται και στην περίπτωση που το μέλος αυτό απουσιάζει. Σε περίπτωση που η ημέρα αυτή είναι Εθνική Εορτή ή πραγματοποιούνται εκλογές κ.λ.π., όπως προσδιορίζεται στην παράγραφο Β2 του άρθρου 17 τού παρόντος καταστατικού και για την Γενική Συνέλευση, η πρώτη συνεδρίαση αναβάλλεται για το επόμενο Σάββατο ή το μεθεπόμενο, και ούτω καθεξής. Σε περίπτωση ισοψηφίας στην πρώτη θέση, και αν δεν υπάρξει μεταξύ τους συμφωνία για το ποιος θα συγκαλέσει την Πρώτη Συνεδρία, πραγματοποιείται για τον σκοπό αυτό κλήρωση.

7. Για να συγκροτηθεί σε Σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να είναι παρόντα έξι (6) τουλάχιστον μέλη του. Προεδρεύει ο σύμβουλος που συγκάλεσε τα εκλεγέντα μέλη. Η κατανομή των θέσεων γίνεται με μυστική ψηφοφορία των παρόντων. Οι θέσεις κατανέμονται κατά την ως άνω εκτεθείσα σειρά. Αμέσως μετά την εκλογή του, ο Πρόεδρος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αναλαμβάνει την προεδρία της Συνεδρίασης, και συνεχίζεται η ψηφοφορία για την εκλογή των υπολοίπων μελών τού Προεδρείου και των Τομέων, εάν υπάρχουν υποψηφιότητες. Εάν δεν υπάρξουν υποψηφιότητες για το σύνολο ή μέρος των Τομέων, οι τομείς θεωρούνται μη υφιστάμενοι και το έργο που θα επιτελούσαν βαρύνει, όπως και κάθε άλλο έργο, ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο.

8. Στην Πρώτη Συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Πρόεδρος του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος παραδίδει με αναλυτικό πρακτικό τον Σύλλογο στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Αντίγραφο αυτού του πρακτικού δικαιούται να λάβει ο Πρόεδρος και κάθε μέλος τού απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου. Το πρακτικό υπογράφεται από τον απερχόμενο και τον νέο Πρόεδρο. Το πρακτικό παράδοσης και παραλαβής του Συλλόγου σφραγίζεται, πρωτοκολλάται και αρχειοθετείται. Σε περίπτωση μη εκλογής νέου Προέδρου, τον Σύλλογο παραλαμβάνει το πρώτο, κατά σειρά, μέλος του Προεδρείου ή ο πρώτος, κατά σειρά, Υπεύθυνος Τομέα. Σε περίπτωση μη συγκρότησης σε Σώμα ή μη εκλογής μελών Προεδρείου και Υπευθύνων Τομέων, τον Σύλλογο υποχρεούται να παραλάβει ο πρώτος σε σειρά σταυρών προτίμησης σύμβουλος.

9. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνάπτει στα πρακτικά της Πρώτης Συνεδρίας το πρακτικό των Αρχαιρεσιών, το οποίο συνέταξε με το τέλος της όλης διαδικασίας των Αρχαιρεσιών η Εφορευτική Επιτροπή, και στο οποίο αναφέρονται: ο αριθμός των τακτικών μελών του Συλλόγου, ο αριθμός εκείνων που ήταν ταμειακώς ενήμεροι και είχαν δικαίωμα ψήφου, ο αριθμός εκείνων που ψήφισαν, ο αριθμός των έγκυρων και άκυρων ψηφοδελτίων, τα εκλεγέντα και ανακηρυχθέντα τακτικά μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου, οι επιλαχόντες για το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς επίσης και τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

10. Το Διοικητικό Συμβούλιο ως Σώμα και Πλειοψηφία δυνατόν να καθαιρεί μέλη τού Προεδρείου ή Υπευθύνους Τομέων από τα αξιώματά τους, εάν κρίνει ότι δεν ανταποκρίνονται στα καθήκοντα που ανέλαβαν. Στο σύνολό του είναι ανακλητό μόνο από την Γενική Συνέλευση, οπότε απαιτείται πλειοψηφία των 4/7 των παρευρισκομένων μελών. Σε τέτοια περίπτωση εκλέγεται νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο μπορούν να μετέχουν μέλη του προηγούμενου.

11. Για κάθε ανασύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απαραίτητο να είναι παρόντα εφτά (7) μέλη και να έχει περιληφθεί το θέμα στην Ημερήσια Διάταξη, που γίνεται γνωστή στα μέλη με συστημένη επιστολή που αποστέλλεται δέκα (10) ημέρες πριν από την Συνεδρίαση. Η ανασύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να γίνει με την απόλυτη πλειοψηφία τού συνολικού αριθμού των μελών τού Συμβουλίου και μόνον κατά την διαδικασία Τακτικής Συνεδρίασης.

12. Για πλήρωση των για οποιονδήποτε λόγο χηρευουσών θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται τα επιλαχόντα μέλη κατά σειρά επιτυχίας στις εκλογές. Σε περίπτωση που η διαδικασία αυτή εξαντληθεί και αν για οποιονδήποτε λόγο περισσότερα από τρία (3) μέλη δεν μπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, εντός ενός μηνός συγκαλείται από τους υπόλοιπους Συμβούλους Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατά την οποία διεξάγονται εκλογές για την συμπλήρωση των κενών θέσεων για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

13. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα πάνω από τρεις (3) κατά σειρά Τακτικές Συνεδριάσεις ή δέκα (10) σποραδικές Τακτικές Συνεδριάσεις κατά την διετή διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, χάνει την ιδιότητα του μέλους και αντικαθίσταται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, από το μέλος που είναι πρώτο κατά σειρά ψήφων επιλαχών.

Άρθρο 11: Συνεδριάσεις και Έργο του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά, στα γραφεία τού Συλλόγου ή όπου αλλού οριστεί, μια φορά τον μήνα, το πρώτο Σάββατο του μήνα. Ώρα έναρξης της Συνεδρίασης ορίζεται η 10η πρωϊνή. Σε περίπτωση που η ημέρα αυτή είναι Εθνική Εορτή ή Επίσημη Αργία ή πραγματοποιούνται εκλογές κ.λ.π., όπως ορίζεται για την Γενική Συνέλευση στην παράγραφο Β2 τού άρθρου 17 του παρόντος καταστατικού, η Συνεδρίαση αναβάλλεται για το επόμενο Σάββατο ή το μεθεπόμενο, και ούτω καθεξής.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εκτάκτως, όποτε αυτό θεωρηθεί αναγκαίο, για συγκεκριμένο θέμα, από τον Πρόεδρο ή μετά από αίτηση τριών (3) τουλάχιστον μελών του, στην οποία ορίζεται το θέμα της Ημερήσιας Διάταξης. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει την Έκτακτη Συνεδρίαση εντός επτά (7) ημερών από την κατάθεση της αίτησης των μελών τού Διοικητικού Συμβουλίου. Η Ημερήσια Διάταξη της Έκτακτης Συνεδρίασης υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τίθεται υπ' όψιν των μελών τού Διοικητικού Συμβουλίου τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Συνεδρίαση. Η Ημερήσια Διάταξη της Έκτακτης Συνεδρίασης δεν μπορεί να συμπληρωθεί με έκτακτα θέματα.

3. Η Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής Συνεδρίασης συντάσσεται και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, και είναι στην διάθεση των μελών τού Διοικητικού Συμβουλίου τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Συνεδρίαση. Η Ημερήσια Διάταξη μπορεί να συμπληρωθεί με έκτακτα θέματα μετά από πρόταση τόσο από μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου όσο και από μέλη εκτός αυτού. Πριν από την Τακτική Συνεδρίαση αποφασίζεται η σειρά των Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. Πρώτο θέμα τίθεται πάντοτε η εγγραφή νέων μελών.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του και προεδρεύει το ιεραρχικά ανώτερο μέλος του προεδρείου που παρευρίσκεται στην συνεδρία. Η σειρά με την οποία απαριθμούνται τα μέλη του Προεδρείου στο σημείο 4 του άρθρου 10 αντιπροσωπεύει και την μεταξύ τους ιεραρχική διαβάθμιση.

5. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός των περιπτώσεων που ορίζεται διαφορετικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του προεδρεύοντος. Εάν υπάρχει προσωπικό ζήτημα, το οποίο αναγνωρίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

6. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανοικτές για τα ταμειακώς ενήμερα μέλη τού Συλλόγου, εκτός των περιπτώσεων συζήτησης επί προσωπικών ζητημάτων. Τα μέλη τού Συλλόγου που παρευρίσκονται δεν παρακωλύουν την ομαλή διεξαγωγή της Συνεδρίασης, δεν ψηφίζουν, και παίρνουν τον λόγο μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Τα πρακτικά τού Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται με ευθύνη τού Γενικού Γραμματέα ή του αναπληρωτή του. Οι τοποθετήσεις των μη μελών τού Συμβουλίου δεν καταχωρούνται στα πρακτικά. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, αποστέλλονται έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και επικυρώνονται στην αμέσως επόμενη συνεδρία.

8. Οποιοδήποτε μέλος του Συλλόγου μπορεί να καταθέσει υπόμνημα προς το Διοικητικό Συμβούλιο και να αναφερθεί σε όποιο θέμα επιθυμεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να περιλάβει το υπόμνημα στο θέμα "Ενημέρωση".

9. Το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να ενισχύσει το έργο του και να διευκολυνθεί στην επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου, μπορεί να αναθέσει ειδικά καθήκοντα σε Επιτροπές, στις οποίες μπορούν να μετέχουν ταμειακώς ενήμερα μέλη του. Σε ειδικές περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο ή προς όφελος του Συλλόγου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει την συμμετοχή σε Επιτροπές ατόμων που δεν είναι μέλη του Συλλόγου για την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων.

10. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προσλάβει επί πληρωμή γραμματέα ή στενογράφο ή δακτυλογράφο ή μεταφραστή, ή να προβεί στην αγορά άλλων υπηρεσιών προς διευκόλυνση του έργου του.

11. Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο το κρίνει αναγκαίο, και αφού καταγράψει πιθανές δυσλειτουργίες ή κενά τού Καταστατικού, μπορεί να συγκροτήσει Επιτροπή από μέλη του, με σκοπό να διαμορφώσουν διατάξεις Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Οργάνων του Συλλόγου, για το σύνολο της δραστηριότητας του Συλλόγου, σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσής του. Ο Εσωτερικός Κανονισμός, για να έχει ισχύ, πρέπει να ψηφισθεί από Τακτική Γενική Συνέλευση, σε ειδικό θέμα, και σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί να αναιρεί τις ρητές διατάξεις ή το πνεύμα του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 12: Καθήκοντα Προέδρου - Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον Σύλλογο σε όλες του τις σχέσεις και σε κάθε διοικητική ή δικαστική Αρχή.

2. Συντάσσει και υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα την Ημερήσια Διάταξη των Τακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Συγκαλεί Έκτακτες Συνεδριάσεις τού Διοικητικού Συμβουλίου και τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, όπως ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

4. Προεδρεύει και στην Γενική Συνέλευση προ της εκλογής του Προεδρείου.

5. Προεδρεύει στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει και κηρύσσει την έναρξη και την λήξη των συζητήσεων στις συνεδριάσεις. Δίδει τον λόγο κατά σειρά σε όσους το ζητήσουν, τον αφαιρεί από όσους παρεκτρέπονται και θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία.

6. Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων που έχει λάβει νόμιμα το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το καταστατικό.

7. Υπογράφει τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, όλα τα έγγραφα, τις επιστολές, τις γνωστοποιήσεις και γενικά κάθε έγγραφο του Συλλόγου, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα ή τον αναπληρωτή του.

8. Υπογράφει τα εντάλματα πληρωμών, τα γραμμάτια εισπράξεων, το Βιβλίο Ταμείου και κάθε οικονομικό έγγραφο, κατάσταση ή βιβλίο, μαζί με τον Ταμία και τον Γενικό Γραμματέα ή τους αναπληρωτές τους.

9. Υπογράφει τον Τακτικό Απολογισμό και τον Προγραμματισμό Δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου που υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

10. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, σε όλα του τα καθήκοντα και τα δικαιώματα, και συνεργάζεται μαζί του για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.

Άρθρο 13: Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα - Ειδικού Γραμματέα

1. Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει τα γραφεία, προΐσταται του προσωπικού και εποπτεύει τις υπηρεσίες του Συλλόγου με βάση τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων. Μεριμνά για την φύλαξη και την διατήρηση σε καλή κατάσταση του υλικού και της Περιουσίας του Συλλόγου και ειδικότερα φυλάσσει ασφαλώς το Αρχείο και την σφραγίδα του Συλλόγου.

2. Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία και υπογράφει για το Διοικητικό Συμβούλιο, μαζί με τον Πρόεδρο, κάθε εξερχόμενο έγγραφο του Συλλόγου. Συντάσσει και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο την Ημερήσια Διάταξη των Τακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Μεριμνά για την τήρηση των πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά τηρούνται συνοπτικώς και περιλαμβάνουν: την Περίοδο Διοίκησης· τον αύξοντα αριθμό, τον χαρακτήρα της Συνεδρίασης, εάν είναι Τακτική ή Έκτακτη, και την ημερομηνία· τον προεδρεύοντα, τους παρόντες, τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, την συζήτηση κατά θέμα με το όνομα των μελών τού Συμβουλίου κατά σειρά ομιλίας και περίληψη της τοποθέτησης του καθενός· τις αποφάσεις κατά θέμα· την ώρα λήξης τής Συνεδρίασης και την σημείωση εάν ολοκλήρωσε ή όχι την συζήτηση επί τών θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. Οποιοδήποτε μέλος τού Διοικητικού Συμβουλίου το επιθυμεί μπορεί να καταθέσει και γραπτώς την τοποθέτησή του, για να αποτελέσει αυτούσια μέρος των πρακτικών. Οι Περίοδοι Διοίκησης ορίζονται από την ημερομηνία διεξαγωγής των Αρχαιρεσιών, αριθμούμενες κατά σειρά. Τα πρακτικά δακτυλογραφούνται σε ενιαίο κείμενο, συμπεριλαμβάνουν τα έγγραφα ή τις εισηγήσεις κατά θέμα που απασχόλησαν την Συνεδρίαση, αριθμούνται κατά σελίδα, σφραγίζονται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, και συνιστούν ενιαίο σώμα, το οποίο λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου, αρχειοθετείται και αμέσως διανέμεται αντίγραφό του σε όλα τα μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Μεριμνά για την τήρηση του Βιβλίου Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, επί του οποίου αναγράφονται: Οι συνεδριάσεις κάθε Περιόδου Διοίκησης, αριθμούμενες κατά σειρά και οριζόμενες ως τακτικές ή έκτακτες, η ημερομηνία, ο προεδρεύων, οι παρόντες, και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Στο βιβλίο υπογράφουν όλα τα μέλη που συμμετείχαν στην συνεδρίαση.

5. Τηρεί το Βιβλίο Περιουσίας του Συλλόγου, όπου καταγράφονται με ξεχωριστές πράξεις όλα τα μη καταναλωτά περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου. Τηρεί Μητρώο των Μελών, το Πρωτόκολλο και τους φακέλους των εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων, τα οποία ταξινομούνται και αρχειοθετούνται κατά Τομέα Επεξεργασίας Θέσεων και Μελέτης Προβλημάτων.

6. O Ειδικός Γραμματέας αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, σε όλα του τα καθήκοντα και τα δικαιώματα, και συνεργάζεται μαζί του για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.

Άρθρο 14: Καθήκοντα Ταμία

1. Ο Ταμίας διαχειρίζεται την Περιουσία του Συλλόγου σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, και έναντι νομίμων παραστατικών, και αναφέρει εγγράφως για αυτό, με έκθεσή του, σε κάθε Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για το εκάστοτε υπόλοιπο του Ταμείου και μεριμνά, με ίδια ευθύνη, για την ασφαλή φύλαξη των Φορολογικών Βιβλίων και Στοιχείων, των τραπεζικών παραστατικών και κάθε εγγράφου οικονομικής και φορολογικής συναλλαγής με τις Τράπεζες και τις Φορολογικές Υπηρεσίες της χώρας.

2. Επιμελείται των εισπράξεων που διενεργούνται με βάση διπλότυπες αποδείξεις, και τις πληρωμές με βάση εντάλματα που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα ή τους αναπληρωτές τους. Παρακολουθεί την πορεία των εισπράξεων των ετησίων συνδρομών και αναφέρει περί αυτού στην μηνιαία έκθεσή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.

3. Τηρεί τα βιβλία τού Ταμείου, στα οποία εγγράφονται λογιστικώς, σε ξεχωριστές σελίδες και στήλες, κατά χρονολογική σειρά, τα Έσοδα και τα Έξοδα του Συλλόγου κατά κατηγορία. Μεριμνά για την τήρηση του Βιβλίου Εσόδων-Εξόδων, και την καταχώριση των εγγραφών εντός 15μέρου από την ημερομηνία των συναλλακτικών πράξεων, με βάση σύννομα φορολογικά παραστατικά. Ελέγχει τις εγγραφές, ώστε να γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

4. Κάθε δαπάνη ή δαπάνες υποβάλλονται, με Δελτίο Έγκρισης Δαπανών, προς το Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση. Οι εγκρίσεις δαπανών συζητούνται ως δεύτερο θέμα στις Τακτικές και μόνον συνεδριάσεις τού Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Συντάσσει το σχέδιο του Οικονομικού Απολογισμού και του Οικονομικού Προϋπολογισμού για το επόμενο Διαχειριστικό Έτος και το υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση. Υπογράφει, μαζί με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, τον Διαχειριστικό Απολογισμό και τον Οικονομικό Προϋπολογισμό του επομένου Διαχειριστικού Έτους, που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, τους υποβάλλει για έγκριση και τους παρουσιάζει διαβάζοντάς τους στην Γενική Συνέλευση.

6. Το Διαχειριστικό Έτος τού Συλλόγου αρχίζει την 1η Μαρτίου και λήγει την 28η ή 29η Φεβρουαρίου του επομένου έτους.

7. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος και υπόλογος για κάθε ταμειακή ή λογιστική ανωμαλία, και υποχρεούται να καταθέτει σε μία από τις αναγνωρισμένες τράπεζες την εκ μετρητών περιουσία τού Συλλόγου, εφ' όσον αυτή υπερβαίνει τις εκατό λίρες Κύπρου (100 ΛΚ). Η ανάληψη οποιουδήποτε ποσού από την Τράπεζα μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από ειδική εντολή, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. Οι τραπεζικές επιταγές υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Ταμία ή τους εκάστοτε νόμιμους προς τούτο αναπληρωτές τους. Οι καταθέσεις στην Τράπεζα γίνονται πάντοτε στο όνομα του Συλλόγου. Η επένδυση τυχόν πλεονάζοντος αποθεματικού τού Συλλόγου γίνεται μόνον με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

8. Ο Ταμίας, μόνος ή σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα ή τον κατά το Καταστατικό αναπληρωτή του, ή/και τον λογιστή, ή/και υπάλληλο του Συλλόγου, τηρεί όλα τα διαχειριστικά, λογιστικά και φορολογικά βιβλία και στοιχεία και προσυπογράφει, μαζί με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, κάθε έγγραφο, κατάσταση ή δήλωση, που αφορά στις οικονομικές δραστηριότητες και φορολογικές υποχρεώσεις του Συλλόγου.

9. Σε περίπτωση ανάγκης αποχής του Ταμία από τις εργασίες τού Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πρόκειται να διαρκέσει πάνω από τέσσερις (4) μήνες, το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει στην οριστική και αμετάκλητη αντικατάστασή του από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση μη λειτουργίας του Ταμία, για οποιονδήποτε λόγο, αυτός εκπίπτει από την θέση του στο Συμβούλιο, λόγω της ιδιαίτερης λειτουργίας του στην ζωή του Συλλόγου, και την θέση του καταλαμβάνει ο πρώτος κατά σειρά επιλαχών όπως ορίζεται από το παρόν καταστατικό. Ο Πρόεδρος, καλεί τον πρώτο επιλαχόντα να συμπληρώσει την θέση τού Ταμία και στην πρώτη επόμενη Τακτική Συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί σε ανασύνθεση των θέσεων.

10. Ο Ταμίας τού Συλλόγου είναι υπεύθυνος και υπόλογος για την σχέση του Συλλόγου με τις Φορολογικές Υπηρεσίες της χώρας και για κάθε υποχρέωση του Συλλόγου, ως υποκειμένου στην οικονομική, φορολογική και φοροελεγκτική δραστηριότητα με βάση τον εκάστοτε υφιστάμενο φορολογικό νόμο τού κράτους. Μεριμνά για την συμπλήρωση και την έγκαιρη κατάθεση στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία των περιοδικών καταστάσεων και της συγκεντρωτικής ετήσιας κατάστασης του Φόρου Προστιθεμένης Αξίας, της Συγκεντρωτικής Κατάστασης Τιμολογίων, του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, για την περίπτωση ύπαρξης υπαλληλικού προσωπικού, της ετήσιας δήλωσης αποτελεσμάτων και κάθε άλλης οικονομικής και φορολογικής κατάστασης προς οποιαδήποτε Φορολογική Υπηρεσία. Η Τακτική Γενική Συνέλευση απαλλάσσει τον Ταμία από κάθε ευθύνη, μετά από ειδική καταγεγραμμένη πρόταση στην έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, στο μέτρο που δεν έχει διαπιστώσει οικονομική ατασθαλία.

Άρθρο 15: Καθήκοντα Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου - Υπευθύνων Τομέων του Διοικητικού Συμβουλίου

Με εσωτερικό κανονισμό, που θα ψηφίζεται εντός δύο μηνών από την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, θα ορίζονται οι αρμοδιότητες των Υπευθύνων Τομέων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16: Σύνθεση, συγκρότηση σε Σώμα και Έργο της Εξελεγκτικής Επιτροπής

1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει τρία (3) τακτικά μέλη και εκλέγεται με την διαδικασία που ορίζει το παρόν καταστατικό για τον ίδιο χρόνο με το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή στην πρώτη της συνεδρίαση, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή της, συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρό της, που διευθύνει τις εργασίες της: (α) Θεωρεί τα βιβλία Ταμείου, τις αποδείξεις εισπράξεων και τα εντάλματα πληρωμών, και συντάσσει ανάλογη πράξη. (β) Δύναται να ενεργεί όλο το έτος και κάθε στιγμή λεπτομερή έλεγχο πάνω στην συνολική οικονομική διαχείριση της Περιουσίας τού Συλλόγου, αναφερόμενο σε όλα τα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν και τις πηγές τους, καθώς και τις δαπάνες που έγιναν. (γ) Υποβάλλει σχετική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Η έκθεση υπογράφεται τουλάχιστον από τα δύο (2) μέλη τής Εξελεγκτικής Επιτροπής.

3. Ο Οικονομικός Απολογισμός κάθε Διαχειριστικού Έτους, καθώς και η Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

4. Σε περίπτωση που η Εξελεγκτική Επιτροπή διαπιστώσει ομόφωνα ότι υπάρχει σημαντική ατασθαλία στα οικονομικά τού Συλλόγου ή στην διαχείριση της Περιουσίας του, μπορεί, με πράξη της, που καταγράφεται στο Βιβλίο της, να ζητήσει από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, όπως ορίζει το Καταστατικό, αποστέλλοντας μαζί με την πρόσκληση και αντίγραφο της πράξης ελέγχου.

5. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ανασταλεί η εκλογή Εξελεκτικής Επιτροπής και το έργο της να εκτελείται από γραφείο επαγγελματιών ελεγκτών επί πληρωμή.

Άρθρο 17: Γενικές Συνελεύσεις του Συλλόγου

Α. Γενικές Διατάξεις:

1. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο και κυρίαρχο σώμα τού Συλλόγου. Αποφασίζει γενικά για όλες τις υποθέσεις του και ασκεί την ανώτατη εποπτεία σε αυτόν.

2. Η Γενική Συνέλευση δεν εκπροσωπεί εξωτερικά τον Σύλλογο απέναντι σε τρίτους. Είναι εσωτερικό όργανο και εκπροσωπεί το σύνολο των μελών.

3. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την τροποποίηση του Καταστατικού σύμφωνα με τον νόμο και τις ειδικές καταστατικές διατάξεις.

4. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για διαφορές που αφορούν στην ερμηνεία των διατάξεων του Καταστατικού, ως και προηγουμένων της αποφάσεων.

5. Η Γενική Συνέλευση ελέγχει και εποπτεύει τα όργανα της Διοίκησης του Συλλόγου και έχει το δικαίωμα να τα παύει σε περίπτωση σημαντικών παραβάσεων. Αποφασίζει για την διαγραφή μέλους.

6. Η Γενική Συνέλευση εξετάζει τις προτάσεις μομφής κατά μέλους ή μελών τού Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Η Γενική Συνέλευση εξετάζει τις προσφυγές κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Η Γενική Συνέλευση ελέγχει την εκτέλεση των καθηκόντων της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

9. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την οποιαδήποτε μαζική κινητοποίηση για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.

10. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για το ύψος της εισφοράς εγγραφής, της ετήσιας συνδρομής, και κάθε έκτακτης οικονομικής εισφοράς που κρίνει αναγκαία για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.

11. Κατά την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης δεν πραγματοποιούνται εγγραφές στον Σύλλογο.

12. Πριν και κατά την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, με ευθύνη τού Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων των μελών του Συλλόγου, και ελέγχεται με βάση το Βιβλίο Ταμείου η οικονομική κατάσταση των προσερχομένων μελών. Τα ταμειακώς ενήμερα μέλη υπογράφουν στο Βιβλίο Συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις, λαμβάνουν το Δελτίο Οικονομικής Ενημερότητας και Συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, και έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης.

13. Δικαίωμα να παρευρίσκονται και να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση έχουν μόνον τα ταμειακώς ενήμερα μέλη.

14. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εγκρίνει να παρευρίσκονται και να συμμετέχουν και μη μέλη του Συλλόγου, εάν κρίνει ότι με την παρουσία τους θα συμβάλουν θετικά στον προβληματισμό και στις αποφάσεις της.

15. Η Γενική Συνέλευση διευθύνεται από τριμελές Προεδρείο. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται να εκλεγούν ως μέλη του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης. Η εκλογή γίνεται άμεσα με ανάταση των χεριών. Οι προτάσεις για κάθε θέση, στην περίπτωση που είναι περισσότερες της μιας, ψηφίζονται κατ' αντιπαράθεση.

16. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Όπου ο νόμος ή το Καταστατικό απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία ισχύει αυτή. Η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση των χεριών, εκτός από τις περιπτώσεις ονομαστικής κλήσης για ψηφοφορία, διαδικασίας Αρχαιρεσιών, εκλογής εκπροσώπων στο Συμβούλιο Εγγραφής Επαγγελματιών Ψυχολόγων Κύπρου, διαγραφής μέλους ή μελών, διαδήλωσης εμπιστοσύνης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, κάθε προσωπικού ζητήματος, οπότε γίνεται μυστική, θεωρούμενη διαφορετικά άκυρη.

17. Για την λήψη αποφάσεων σε προσωπικά ζητήματα, σε ζητήματα διαγραφής μέλους ή μελών, ή σε θέματα εμπιστοσύνης προς τα όργανα Διοίκησης απαιτείται η παρουσία τού 50%+1 των ταμειακώς ενήμερων μελών και η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

18. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αντίκειται στο Καταστατικό είναι άκυρη, εάν το ζητήσει έστω και ένα μέλος. Η αίτηση υποβάλλεται στο Ειρηνοδικείο της περιοχής όπου εδρεύει ο Σύλλογος.

19. Για τις συζητήσεις που διεξάγονται και τις αποφάσεις που λαμβάνονται κατά την Γενική Συνέλευση τηρούνται συνοπτικά πρακτικά, που περιλαμβάνουν το όνομα των ομιλητών κατά την σειρά που μίλησαν, και περίληψη της τοποθέτησης του καθενός. Οποιοδήποτε μέλος της Γενικής Συνέλευσης το επιθυμεί μπορεί να καταθέτει και γραπτώς την τοποθέτησή του για να αποτελέσει αυτούσια μέρος τών πρακτικών. Το Προεδρείο σε συνεδρίασή του μετά την Γενική Συνέλευση, με παρόντα δύο τουλάχιστον μέλη του, διαμορφώνει το τελικό κείμενο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, τα οποία διαβάζονται σε ξεχωριστό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης στην πρώτη μετά την Γενική Συνέλευση Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και επικυρώνονται ή όχι από αυτό. Σε περίπτωση μή ομοφωνίας μεταξύ τών μελών τού Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης, καταγράφονται οι διαφορετικές προτάσεις ονομαστικώς. Σε περίπτωση μή επικύρωσης των πρακτικών από το Διοικητικό Συμβούλιο κατατίθενται γραπτώς οι ενστάσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ή και του Διοικητικού Συμβουλίου ως Σώματος και οργάνου, επί των σημείων που υπάρχουν διαφωνίες και οι ενστάσεις αυτές αποτελούν ενιαίο σώμα με το κείμενο των πρακτικών, όπως διαμορφώθηκαν από το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης.

20. Οι Γενικές Συνελεύσεις τού Συλλόγου είναι Τακτικές και Έκτακτες.

Β. Τακτική Γενική Συνέλευση:

1. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση αναγιγνώσκεται ο Τακτικός Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, γίνεται συζήτηση επ' αυτών, και αποφασίζεται η έγκρισή τους ή όχι. Συζητείται ο Ετήσιος Οικονομικός Προϋπολογισμός του Συλλόγου, που έχει συνταχθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, και γίνεται ψηφοφορία επ' αυτού. Συζητούνται τα υπόλοιπα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται μία φορά τον χρόνο, ημέρα Κυριακή τού μηνός Μαρτίου, εκτός εάν την ημέρα αυτή διεξάγονται: Εθνικές Εκλογές, Ευρωεκλογές, Δημοτικές Εκλογές, Δημοψήφισμα, ή εάν η χώρα έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ή δεν έχει ευρεθεί αίθουσα για την πραγματοποίησή της. Σε αυτήν την περίπτωση η Τακτική Γενική Συνέλευση μετατίθεται για την πρώτη κατά σειρά Κυριακή, κατά την οποία δεν θα συντρέχουν οι παραπάνω λόγοι και δεν θα είναι Επίσημη Αργία. Ώρα έναρξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ορίζεται η 11η πρωϊνή.

3. Η πρόσκληση για την Τακτική Γενική Συνέλευση υπογράφεται για το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, ταχυδρομείται προς τα μέλη ομαδικώς με απόδειξη δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Συνέλευσης και αναγράφει, εκτός των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, την ημερομηνία, την ακριβή διεύθυνση και την αίθουσα διεξαγωγής της Συνέλευσης.

4. Τα Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης πάντοτε περιλαμβάνουν κατά σειρά: 
α) Την συζήτηση επί του Τακτικού Απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου. 
β) Την συζήτηση επί του Οικονομικού Απολογισμού. 
γ) Την Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 
δ) Την ψηφοφορία επί του Τακτικού Διοικητικού Απολογισμού και του Οικονομικού Απολογισμού, ως ξεχωριστά θέματα.
ε) Την συζήτηση επί του Προγραμματισμού Δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου. 
στ) Την συζήτηση επί του Οικονομικού Προϋπολογισμού για το επόμενο Διαχειριστικό Έτος. 
ζ) Την ψηφοφορία επί του Προγραμματισμού Δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου και επί του Οικονομικού Προϋπολογισμού για το επόμενο Διαχειριστικό Έτος, ως ξεχωριστά θέματα.

Τα θέματα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης συζητούνται κατά την σειρά που αναγράφονται στο παρόν άρθρο. Για τα θέματα: α,β,γ,ε,στ διανέμονται σε κάθε μέλος, πριν από την έναρξη των εργασιών τής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, τα κείμενα που θα διαβάσουν οι εκπρόσωποι των οργάνων του Συλλόγου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δυνατόν να προσθέτει και άλλα γενικά ή ειδικά θέματα για συζήτηση ή/και απόφαση από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τα οποία και θα ορίζοντστην πρόσκληση.

Θέματα που δεν αναγράφονται στην Ημερήσια Διάταξη μπορούν να συζητηθούν, εφ' όσον αυτό αποφασισθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. Ο χρόνος συζήτησης για το εάν θα περιληφθεί το θέμα ή τα θέματα στην Ημερήσια Διάταξη δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τριάντα (30) πρώτα λεπτά της ώρας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και αρχίζει τις εργασίες της με όσα μέλη και αν υπογράψουν στο Βιβλίο Παρουσίας στις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις. Οι αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Όπου ο νόμος ή το Καταστατικό απαιτούν αυξημένη πλειοψηφία και απαρτία, ισχύουν αυτές.

Γ. Έκτακτη Γενική Συνέλευση:

1. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν το ζητήσει το 1/3 τουλάχιστο των ταμειακώς ενήμερων τακτικών μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο με γραπτή αίτηση που αναφέρει και τα προς συζήτηση θέματα. Στην περίπτωση υποβολής αίτησης από το 1/3 των ταμειακώς ενήμερων μελών, το Διοκητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Αν εκπνεύσει η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών αναλαμβάνουν οι υπογράψαντες την αίτηση να συγκαλέσουν τη Συνέλευση.

2. Για την ύπαρξη απαρτίας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση απαιτείται η διαρκής παρουσία του 1/3 των ταμειακώς ενήμερων μελών. Εάν, παρά την αρχική διαπίστωση απαρτίας, στην πορεία διεξαγωγής της Συνέλευσης διαπιστωθεί άπαξ, μετά από την εξέταση ένστασης επί της απαρτίας, η μή ύπαρξη απαρτίας, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση διακόπτει οριστικώς τις εργασίες της.

3. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία για την διεξαγωγή της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, απαιτείται η ίδια εξ αρχής διαδικασία, όπως αναφέρεται στο Γ1 του παρόντος άρθρου.

4. Οι αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Όπου ο νόμος και το Καταστατικό απαιτούν αυξημένη πλειοψηφία και απαρτία, ισχύουν αυτές.

5. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί παρά μόνον τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή, με τους ίδιους όμως περιορισμούς που ισχύουν και για τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις, όπως ορίζονται στην παράγραφο Β2 τού παρόντος άρθρου. Ώρα έναρξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίζεται η 11η πρωϊνή.

6. Η πρόσκληση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, υπογράφεται για το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, ταχυδρομείται προς τα μέλη ομαδικώς με απόδειξη δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής τής Συνέλευσης και αναγράφει, εκτός τών θεμάτων τής Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, την ημερομηνία, την ακριβή διεύθυνση και την αίθουσα διεξαγωγής της Συνέλευσης.

7. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν μπορούν να προστεθούν θέματα πέραν των οριζομένων στην πρόσκληση.

8. Για τα υπόλοιπα, ισχύει για τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις ό,τι και για τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις, όπως ορίζονται στο παρόν άρθρο.

Άρθρο 18: Αρχαιρεσίες για την εκλογή των Οργάνων του Συλλόγου

A.Γενικές Διατάξεις

1. Κάθε δύο χρόνια διεξάγονται Αρχαιρεσίες, από τα ταμειακώς ενήμερα μέλη, για την ανάδειξη νέων οργάνων Διοίκησης, οπότε εκλέγονται τα μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

2. Στην Γενική Συνέλευση που αποφασίζει τις Αρχαιρεσίες, εκλέγεται σε μυστική ψηφοφορία τριμελής Εφορευτική Επιτροπή για την διενέργεια των Αρχαιρεσιών σε ημερομηνία που καθορίζει η Γενική Συνέλευση, λαμβανομένων υπόψη των περιπτώσεων ειδικών περιοριστικών καταστάσεων, όπως ορίζονται στην παράγραφο Β2 του άρθρου 17.

3. Οι υποψήφιοι για την Εφορευτική Επιτροπή, που δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή, υποβάλλουν υποψηφιότητα στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ή προτείνονται από μέλη της.

4. Οι αρχαιρεσίες δεν μπορούν να γίνουν νωρίτερα από τριάντα (30) και αργότερα από σαράντα (40) ημέρες από την Γενική Συνέλευση που αποφάσισε τις Αρχαιρεσίες και εξέλεξε την Εφορευτική Επιτροπή.

5. Οι υποψήφιοι για το αξίωμα του μέλους τού Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλουν έγγραφες αιτήσεις υποψηφιότητας στο Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο επτά (7) ημέρες μετά την Γενική Συνέλευση που αποφάσισε τις Αρχαιρεσίες.

6. Οι υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι και για το Διοικητικό Συμβούλιο.

7. Δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα και να εκλεγούν έχουν τα ταμειακώς ενήμερα μέλη. Οι έγγραφες δηλώσεις υποψηφιότητας των συνδυασμών ή των μεμονωμένων υποψηφίων υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο και αναγράφονται, με απόλυτη αλφαβητική σειρά με βάση το επώνυμο, με κεφαλαία γράμματα: το Επώνυμο, το Όνομα και το Όνομα Πατέρα, όπως προκύπτουν από το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μόλις λήξει η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων, συνεδριάζει και, ύστερα από έλεγχο των δικαιολογητικών και της ταμειακής κατάστασης των υποψηφίων, ανακηρύσσει, με το Πρακτικό Ανακήρυξης Υποψηφιοτήτων, τους υποψηφίους, για κάθε όργανο χωριστά. Εάν κατά τον έλεγχο της ταμειακής ενημερότητας διαπιστωθεί ότι ένας ή περισσότεροι από τους υποψηφίους δεν είναι ταμειακώς ενήμεροι και δεν καταβληθεί το οφειλόμενο ποσό επί τόπου, από τον υποψήφιο, τότε διαγράφεται η υποψηφιότητα και αναφέρεται το θέμα στο Πρακτικό Ανακήρυξης Υποψηφιοτήτων. Αντίγραφο του πρακτικού για την ανακήρυξη των υποψηφίων τοιχοκολλάται στα γραφεία τού Συλλόγου την ίδια ημέρα και μπορεί να δημοσιευθεί στον Ημερήσιο Τύπο.

9. Η Εφορευτική Επιτροπή, μετά την ανακήρυξη των συνδυασμών ή των μεμονωμένων υποψηφίων, παραλαμβάνει από το Διοικητικό Συμβούλιο το σχετικό πρακτικό και ό,τι άλλο υλικό κρίνει αναγκαίο και φροντίζει για την εκτύπωση ομοιόμορφων και ομοιόχρωμων ψηφοδελτίων. Ενημερώνει εγγράφως τα μέλη τού Συλλόγου: (α) Για την ημερομηνία και την διαδικασία των εκλογών, (β) Για την εκλογή της και την κατανομή των θέσεων, (γ) Για τις ανακηρυχθείσες υποψηφιότητες.

10. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου διαθέτει στην Εφορευτική Επιτροπή όλα τα στοιχεία και μέσα που απαιτούνται κατά την κρίση της για την υπεύθυνη και απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου κατά την διαδικασία των Αρχαιρεσιών.

11. Η Εφορευτική Επιτροπή ενημερώνεται υποχρεωτικά και με πρακτικό, το οποίο αποτελεί μέρος τού εκλογικού υλικού, από το Διοικητικό Συμβούλιο, για το Μητρώο Μελών τού Συλλόγου, το Βιβλίο Ταμείου, και τον κατάλογο των μελών τού Συλλόγου που εμφανίζει και την ταμειακή τους κατάσταση. Ο παραπάνω κατάλογος πρέπει να έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και να έχει υπογραφεί από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα ή τους αναπληρωτές τους. Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει όσους έγιναν μέλη τού Συλλόγου έως και ενενήντα (90) ημέρες πριν την ημερομηνία των Αρχαιρεσιών.

12. Μέλη που η εγγραφή τους στον Σύλλογο πραγματοποιήθηκε εντός περιόδου ενενήντα (90) ημερών πριν τις Αρχαιρεσίες δεν έχουν το δικαίωμα να εκλεγούν ή να εκλέξουν.

13. Η ταμειακή τακτοποίηση των μελών μπορεί να γίνεται και την ημέρα τών Αρχαιρεσιών.

14. Οι προσκλήσεις για τις Αρχαιρεσίες που στέλνει η Εφορευτική Επιτροπή προς τα μέλη, όπως ορίζεται παραπάνω, ταχυδρομούνται ομαδικώς και με απόδειξη τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από αυτές.

Β. Διαδικασία εκλογών

1. Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει για τις Αρχαιρεσίες ορίζει την αίθουσα και τον τόπο διεξαγωγής που πρέπει να ευρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λεμεσού.

2. Κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας, την καταμέτρηση των ψήφων και την σύνταξη των πρακτικών έχουν δικαίωμα να παρίστανται οι ίδιοι οι υποψήφιοι ή εκπρόσωποί τους. Οι εκπρόσωποι ορίζονται με γραπτή δήλωση προς την Εφορευτική Επιτροπή από τους υποψηφίους.

3. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την τήρηση της τάξης, εποπτεύει ώστε να γίνουν οι εκλογές σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού, και αποφαίνεται προσωρινά για κάθε αμφισβήτηση που ανακύπτει ή και κάθε ένσταση που υποβάλλεται.

4. Οι Αρχαιρεσίες αρχίζουν στις 9 π.μ. και λήγουν στις 7 μ.μ., εφ' όσον δεν υπάρχουν παρόντες άλλοι εκλογείς. Διαφορετικά η Εφορευτική Επιτροπή, με απόφασή της, μπορεί να παρατείνει την ψηφοφορία μέχρι τις 8 μ.μ. το αργότερο.

5. Κάθε εκλογέας που προσέρχεται, μετά την εξακρίβωση της ταυτότητάς του και τον σχετικό έλεγχο για το αν έχει δικαίωμα να ψηφίσει ή όχι, παραλαμβάνει από την Εφορευτική Επιτροπή τα ψηφοδέλτια. Οι εκλογές γίνονται με μυστική ψηφοφορία. Ο εκλογέας αποσύρεται σε χώρο διαφορετικό από αυτόν όπου είναι τοποθετημένη η κάλπη ή οι κάλπες και ευρίσκεται η Εφορευτική Επιτροπή. Ο σταυρός πρέπει να είναι από στυλό χρώματος κυανού ή μαύρου. Η χρησιμοποίηση άλλου χρώματος ακυρώνει το ψηφοδέλτιο. Ο εκλογέας μπορεί να ψηφίσει από μηδέν (0) έως εννέα (9) υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο, από μηδέν (0) έως τρεις (3) υποψηφίους για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής ρίχνει τα ψηφοδέλτια στην κάλπη.

6. Οι ψηφίζοντες υπογράφουν δίπλα στο όνομά τους σε σχετική προεκτυπωμένη αλφαβητική κατάσταση των μελών τού Συλλόγου, ο οποίος εμφανίζει και την ταμειακή τους κατάσταση με τον αριθμό των αποδείξεων πληρωμής της εισφοράς εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής. Ο αριθμός των αποδείξεων πληρωμής της ετήσιας συνδρομής συμπληρώνεται και για όσους τακτοποιούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις την ημέρα των Αρχαιρεσιών. Υπογράφουν επίσης και σε χειρόγραφη κατάσταση που τηρείται και αυτή με ευθύνη τής Εφορευτικής Επιτροπής και παρουσιάζει με αύξοντα αριθμό τα έως την στιγμή εκείνη ψηφίσαντα μέλη. Και οι δύο καταστάσεις είναι στην διάθεση των εκπροσώπων ή των υποψηφίων και αποτελούν μέρος τού εκλογικού υλικού.

7. Αφού ψηφίσουν όλα τα προσελθόντα μέλη, και με την λήξη τού χρόνου ψηφοφορίας, όπως ορίζεται στην παράγραφο Β4 του παρόντος άρθρου, η Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας και κλείνει την κάλπη ή τις κάλπες. Τα ψηφοδέλτια αριθμούνται από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και γίνεται η διαλογή. Μετά το αποτέλεσμα της διαλογής η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τα τακτικά μέλη και την σειρά των επιλαχόντων για το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη για την Εξελεγκτική Επιτροπή.

8. Μετά το τέλος της όλης διαδικασίας η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο αναφέρονται: ο αριθμός των τακτικών μελών τού Συλλόγου, ο αριθμός εκείνων που είναι ταμειακώς ενήμεροι και έχουν δικαίωμα ψήφου, ο αριθμός εκείνων που ψήφισαν, ο αριθμός τών έγκυρων και άκυρων ψηφοδελτίων. Στο πρακτικό αναφέρονται επίσης τα εκλεγέντα και ανακηρυχθέντα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι επιλαχόντες για το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς επίσης και τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη τής Εξελεγκτικής Επιτροπής. Το πρακτικό υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη τής Εφορευτικής Επιτροπής. Αντίγραφο του πρακτικού λαμβάνουν όλα τα μέλη τής Εφορευτικής Επιτροπής. Επίσης αντίγραφο του πρακτικού τοιχοκολλάται έξω από τα γραφεία τού Συλλόγου και παραμένει εκεί επί ένα μήνα μετά τις Αρχαιρεσίες.

9. Το πρακτικό με όλο το σχετικό εκλογικό υλικό τών Αρχαιρεσιών παραδίδεται με σχετική απόδειξη στον Πρόεδρο του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος με την σειρά του τα παραδίδει στον Πρόεδρο του νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τον ίδιο τρόπο και σύμφωνα με την διαδικασία παραλαβής και παράδοσης του Συλλόγου, για ασφαλή φύλαξη στα γραφεία του Συλλόγου. Αντίγραφο της απόδειξης λαμβάνουν όλα τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.

Άρθρο 19: Πόροι, Περιουσία του Συλλόγου

1. Οι πόροι του Συλλόγου είναι τακτικοί και έκτακτοι. Τακτικοί πόροι είναι τα δικαιώματα εγγραφής και οι ετήσιες συνδρομές των μελών. Έκτακτοι πόροι είναι οι έκτακτες συνδρομές των μελών, τα εισοδήματα από τη διοργάνωση διαλέξεων και δημοσίων συγκεντρώσεων, από την πώληση εκδόσεων, από υπηρεσίες του Συλλόγου, από αρωγές, εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, ευεργεσίες και κληροδοτήματα, καθώς και κάθε άλλο νόμιμο πόρο.

2. Απαγορεύεται η διάθεση των πόρων του Συλλόγου για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που προβλέπει το καταστατικό.

3. Η απόκτηση από το Σύλλογο ακίνητων ή κινητών περιουσιακών στοιχείων, αξίας πάνω από δύο χιλιάδων (2,000 ΛΚ) λιρών Κύπρου γίνεται πάντα μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Απαγορεύεται η εκμετάλλευση της περιουσίας του Συλλόγου με τη συμμετοχή του σε κερδοσκοπική επιχείρηση.

5. Απαγορεύεται η λήψη προμήθειας από τον Σύλλογο κατά τη διενέργεια πράξεων εκμετάλλευσης της περιουσίας του.

Άρθρο 20: Σφραγίδα, Επιστολόχαρτο του Συλλόγου

1. Η σφραγίδα του Συλλόγου είναι κυκλική. Κατά μήκος της περιφέρειας αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η επωνυμία και το έτος ίδρυσης. Στο κέντρο παριστάνεται το γράμμα Ψ, το κάτω τμήμα του οποίου τέμνεται από τρεις παράλληλες κυμματόμορφες γραμμές.

2. Το επιστολόχαρτο του Συλλόγου είναι σε χαρτί τυποποιημένου μεγέθους "άλφα τέσσερα" (Α4). Χωρίζεται κάθετα από μαύρη γραμμή σε δύο τμήματα. Στην αριστερή λωρίδα, εντός της οποίας αναγράφεται η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά σειρά και αρμοδιότητα και στο δεξιό κύριο τμήμα, όπου στο επάνω μέρος αναγράφονται με μαύρα γράμματα: Η επωνυμία στην Ελληνική Γλώσσα με κεφαλαία γράμματα και στην Αγγλική Γλώσσα, PANCYPRIAN SOCIETY OF PSYCHOLOGIST, για την διεθνή παρουσία τού Συλλόγου. Αναγράφεται ακόμη η ένδειξη ΕΔΡΑ ΛΕΜΕΣΟΣ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:, όπου τίθεται η διεύθυνση των γραφείων του Συλλόγου, και οι αριθμοί τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και η ταχυδρομική διεύθυνση του Συλλόγου. Είναι ακόμη τυπωμένο το έμβλημα του Συλλόγου.

Άρθρο 21: Ταυτότητα Μέλους

1. Κάθε μέλος τού Συλλόγου εφοδιάζεται με Ταυτότητα του Συλλόγου εφόσον είναι ταμειακώς ενήμερο για την περίοδο ισχύς της ταυτότητας.

2. Στην Ταυτότητα Μέλους αναγράφονται τα στοιχεία του και η ιδιότητά του ως μέλους του Συλλόγου. Στην μία όψη φέρει παράσταση αντίστοιχη σε μορφή και περιεχόμενο με αυτήν του κυρίου τμήματος του επιστολόχαρτου και φωτογραφία του μέλους, και στην άλλη όψη ενδείξεις για να αναγραφούν: (α) ΕΠΩΝΥΜΟ, (β) ΟΝΟΜΑ, (γ) ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ, (δ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, (ε) ημερομηνία εγγραφής στον Σύλλογο, (στ) ιδιότητα μέλους (ζ) η ένδειξη ότι η ισχύς της ταυτότητας είναι για δύο χρόνια από την έκδοσή της, και η) η ημερομηνία έκδοσης. Η ταυτότητα σφραγίζεται.

Άρθρο 22: Πιστοποιητικό Μέλους

1. Κάθε μέλος τού Συλλόγου εφοδιάζεται με Πιστοποιητικό Μέλους του Συλλόγου εφόσον είναι ταμειακώς ενήμερο.

2. Το Πιστοποιητικό Μέλους είναι το Επιστολόχαρτο του Συλλόγου σε σκληρό χρωματιστό χαρτί στο οποίο επικολλάται φωτογραφία σφραγισμένη του Μέλους, αναγράφεται με μαύρα κεφαλαία γράμματα η ένδειξη: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΛΟΥΣ και ακολουθεί κείμενο με το οποίο δηλώνονται τα στοιχεία ταυτοποίησης του Μέλους, ο Αριθμός Μητρώου, η ημερομηνία εγγραφής, η ιδιότητα Μέλους και η ημερομηνία έκδοσης.

Άρθρο 23: Δεοντολογικός Κώδικας

1. Ο Δεοντολογικός Κώδικας εγκρίνεται από ειδικά προς τούτο συγκαλούμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία των παρόντων μελών.

2. Ο Δεοντολογικός Κώδικας προκύπτει από μελέτη και επεξεργασία του Προσχεδίου Δεοντολογικού Κώδικα που ετοιμάζει επιτροπή καλούμενη ως Επιτροπή Προπαρασκευής Κώδικα Δεοντολογίας, η οποία συστήνεται για τον σκοπό αυτό με απόφαση και υποχρεωτικά στα πλαίσια της θητείας του Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. Κατά παρόμοιο τρόπο εγκρίνονται η δομή και το πλαίσιο λειτουργίας Πειθαρχικού Συμβουλίου και η διαδικασία επιβολής κυρώσεων.

3. Οι ίδιες προϋποθέσεις αυξημένης πλειοψηφίας ισχύουν για Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, συγκαλούμενες με σκοπό την τροποποίηση του Δεοντολογικού Κώδικα ή του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Άρθρο 24: Τροποποίηση του Καταστατικού

Το παρόν καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί μετά από απόφαση Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται γι' αυτόν τον σκοπό. Για την λήψη απόφασης για την τροποποίηση απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία των 3/4 των ταμειακώς ενήμερων μελών.

Άρθρο 25: Διάλυση, Εκκαθάριση και τύχη της Περιουσίας του Συλλόγου

1. Η διάλυση του Σωματείου μπορεί να αποφασισθεί, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, από την Γενική Συνέλευση, στην οποία πρέπει να είναι παρόντα τα 3/4 τουλάχιστον των ταμειακά ενήμερων μελών, και η απόφαση να ληφθεί με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων. Η Περιουσία τού Συλλόγου, μετά την εκκαθάριση, μεταβιβάζεται στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, Επιστημονικό-Επαγγελματικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Εάν αυτό δεν υπάρχει, μεταβιβάζεται όπου η Γενική Συνέλευση αποφασίσει.

2. Το Σωματείο διαλύεται όταν θεσμοθετηθεί και αρχίσει να λειτουργεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, Επιστημονικός-Επαγγελματικός Σύλλογος Ψυχολόγων, το οποίο θα αποτελεί τον επιστημονικό-επαγγελματικό φορέα όσων κατέχουν Άδεια Άσκησης του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Κύπρο. Οι διαδικασίες για την διάλυσή του αρχίζουν εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη λειτουργίας τού Νομικού Προσώπου, και η δράση των μελών του Σωματείου μεταφέρεται στο Νομικό Πρόσωπο.

Άρθρο 26: Μεταβατική Διάταξη

Μέσα σε έξι μήνες, το αργότερο, από την έγκριση του παρόντος καταστατικού η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή που εξελέγη από την Ιδρυτική Καταστατική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου υποχρεούται να διενεργήσει εκλογές, ή όταν διαπιστωθεί ότι ο αριθμός των ταμειακώς ενήμερων μελών υπερβαίνει τα εκατό (100), οπότε προκηρύσσει την Πρώτη Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών, εντός ενός (1) μηνός από την ημέρα της διαπίστωσης. Η προκήρυξη και η διεξαγωγή των Αρχαιρεσιών γίνεται όπως προβλέπεται από τα αντίστοιχα άρθρα του Καταστατικού.

Άρθρο 27: Ακροτελεύτιο

Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.