Οι βασικές ειδικότητες της Ψυχολογίας

Στον περί Εγγραφής Ψυχολόγων Νόμο του 1995 (68(I)/1995) με τις τροποποιήσεις του  104(I)/1996 17(I)/1999 234(I)/2004 59(I)/2009 204(I)/2014 αναγνωρίζονται ως εγγεγραμμένες ειδικότητες η Κλινική Ψυχολογία, η Συμβουλευτική Ψυχολογία, η Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία, η Εργασιακή Ψυχολογία και η Δικανική Ψυχολογία

Οι βασικοί κλάδοι της ψυχολογίας είναι:

 • Κλινική

 • Συμβουλευτική

 • Αναπτυξιακή

 • Εκπαιδευτική

 • Κοινωνική

 • Νομική

 • Γνωστική

 • Ψυχολογία της υγείας

 • Νευροψυχολογία

 • Εργασιακή

 • Αθλητισμού

 • Διδασκαλία και η έρευνα της ψυχολογίας